Общините Задължително ще Застраховат Имотите си срещу Природни Бедствия и Земетресения

Общините Задължително ще Застраховат Имотите си срещу Природни Бедствия и Земетресения

Според предложените от правителството промени в Закона за общинската собственост, общините ще бъдат задължени да застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост, срещу природни бедствия и земетресение. Съществуващото в момента в ЗОС задължение на общините да застраховат имотите си не определя обхвата на рисковете. В новите текстове ще бъдат прецизирани задължителните покрития, които трябва да бъдат включени по тези застраховки. Решение за това кои имоти – частна общинска собственост, ще бъдат задължително застраховани, ще взема общинският съвет.