Проблемите пред Брокерския Бизнес

В последния брой на в-к Застраховател излезе интересно интервю с г-н Юлиян Стамболджиев, заместник-председател на УС на Асоциацията на застрахователните брокери в България. Г-н Стамболджиев е систематизирал много добре основните проблеми и предизвикателства, стоящи пред застрахователните брокери в България. Предлагам на Вашето внимание основната част от интервюто:

- Господин Стамболджиев, по ваше мнение кои са най-важните и приоритетни за решаване проблеми в сферата на брокерския бизнес?

- Проблемите в сферата на брокерския бизнес са много, но основните са свързани с ниската инономическа култура на потребителите и неразбирането на същността и значението на застрахователния брокер като гарант за защита на застрахователните интереси на застрахованите. За последното, естествено, спомага и самото законодателство, което не отчита адекватно принципната разлика между застрахователния брокер и застрахователния агент. Застрахователният брокер е професията в България, за която има законово изискване да поддържа застраховка "Професионална отговорност", която да покрива отговорността му за вреди, настъпили вследствие на негово виновно действие или бездействие при изключително високи лимити – 2 240 400 лв., и 3 360 600 лв. в агрегат. Това е показателно за отговорността и значението на тази професия.

Убеден съм, че ако направите допитване сред потребителите на застрахователни услуги, то почти никой няма да е наясно с това обстоятелство, което потвърждава твърдението за ниската застрахователна култура на населението.

В действащия в момента Кодекс за застраховане, от една страна, липсват конкретни дефиниции за дейността на брокерите, а от друга, се дават изключително много права на агентите. Липсата на контрол върху работата на агентите също е проблем, който рефлектира върху сектора като цяло. Факт е, че голяма част от агентите работят за много застрахователни компании, без да имат лиценз за застрахователен брокер. 

Не по-малко съществено влияние оказва и установената порочна практитка банки и лизингови дружества да определят застрахователен брокер и застраховател за сключване на застрахователни договори, служещи за обезпечение на договори за кредит и лизинг в разрез със свободния пазарен принцип и принципа за доброволност, залегнали в Кодекса за застраховането. Освен това, в редица случаи служителите на банки и лизингови дужества предлагат застрахователни продукти, без да са агенти или служители на застрахователен брокер, както и без да имат задължителната квалификация за това. Това на практика е сива икономика, тъй като се упражнява дейност, подлежаща на лицензиране, от лица, които нямат подобен лиценз. 

Сред проблемите ще отлича и политиката от страна на някои застрахователни компании за двойни тарифи по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Една, по-ниска тарифа, за директна продажба в офисите на компанията и друга, по-висока, за брокери и агенти, което е в разрез с наредбите на КФН. Ще припомня огромния скандал преди десетина години в САЩ, свързан с предоставяне на различни условия от застрахователите на отделни посредници. Тогава се стигна до сериозна прокурорска намеса и до фалита на големи компании.

Невъзможността за използване на граждански договор ( на комисиона) също възпрепятсва развитието на брокерския бизнес. Икономически е неизгодно застрахователният брокер да назначава на трудов договор лица, които отчитат минимално количество застраховки и премия.

И не последно, но не по важност, място голям проблем е и това, че 70% от пазара е автомобилно застраховане. Считам, че държавата трябва да отдели средства и ресурси да повиши информираността на хората за необходимостта от всички видове застраховки.

Ключови думи: