Сливане на „Булстрад“ и „Български Имоти“

Организационно преструктуриране – предстоящо вливане на ЗК "Български Имоти" АД в ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

С оглед на пазарните условия в Република България и развитието на общозастрахователните дружества от групата на VIG в България, Управителните съвети на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" и ЗК "Български Имоти" АД стартираха процедура по вливане на ЗК "Български Имоти" АД в ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп." Управителните органи на двете компании подписаха договор за вливане в изискуемата от закона форма. ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ще встъпи като страна по договорите при условията на универсално правоприемство след приключване на процедурата по вливане и вписване на промяната в Търговския регистър.