Промоция по застраховка имущество в полза на банка.

Промоционална тарифа по застраховка имущество на апартаменти и къщи от ЗК "Български Имоти"

ЗК Български имоти АД определя промоционална тарифа при застраховка на апартаменти и къщи (застраховани в полза на банка) по условията на новия продукт ФЛЕКСИ. Тарифата за пакета от изброени по-долу рискове е в размер на 0,1% от застрахователната премия и се прилага БЕЗ САМОУЧАСТИЕ.

Рискове от промоционалния пакет, в полза на банка:

Клаза А – пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи от тях части или товари;

Клауза Б- буря;

Клауза Г – градушка;

Клауза Д – проливен дъжд;

Клауза Н – наводнение;

Клауза И – измокряне вследствие авария на водопроводни инсталации или от забравени кранове и чешми при неритмично снабдяване;

Клауза С – свличане и срутване на земни пластове;

Клауза З – земетресение;

Клауза ЗД – злоумишлени действия ня трети лица и щети от взривни устройства;

Клауза Ж – увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животни.