Какво да предприема при щета по застраховка имущество?

         Какво трябва да предприема при възникване на щета по застраховка на имущество:

  • да уведомя незабавно компетентните органи, вкл. служба за противопожарна и аварийна безопасност и/или полицейско управление;
  • да взема всички целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;
  • да уведомя застрахователя без забавяне и не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието;
  • да предоставя всички документи, изискани от застрахователя – в т.ч. документи , издадени от компетентните органи, констативни протоколи, експертизи, фактури, платежни документи, счетоводни извлечения и други съобразно конкретния случай.